Bà Phạm Thị Hương

Hiền Thê Thầy Trần Khắc Lượng

Cựu Giám Học Trung Học Kỹ Thuật Quốc Gia Nghĩa Tử Saigon

 

Được tin Phu Nhân của Thấy Trấn Khac Lượng, nhủ danh Phạm Thị Hương Thuỷ vứa qua dới tại bệnh viện Stanford California ngáy 25-8-2015 hưởng thọ 61 tuổị

 

Tang lể sẻ dược cử hánh tại Sunshine Chapel, Lotus Room, Oakhill Funeral Park San Josẹ.

- Thứ Sáu   04-09: 17:00-19:00 .PM


- Thứ Bảy: 05-09: 09:30-12:30  Di quan lúc 13:30.

 

Kính Báo 

Huynh Khuong Trung

 

Ps: Thấy Trấn Khac Lượng dả chuyển sang dịnh cư tại San Jose California

 

 

 


 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

thanhkinhphanuu3.jpg

 

Được tin Ba PHẠM THỊ HƯƠNG THUỶ
Hien the Bạn Tran Khắc Lượng -Cựu Tỏng Giam xưởng,
Cuu Giam hoc Trương Trung học Ky thuat Quóc gia nghia tử Saigon
Đa tạ thé tai California USA ngay 25 thang 8 năm 2015.
Xin chan thanh phan ưu cung Bạn Tran Khắc Lượng va
tang quyén ,nguyẹn cau hương linh ngươi quá có sớm
sieu thăng mien tien cảnh .
Đo Trọng Hoa -Tokyo-JAPAN-

 

Thành Kính Phân Ưu cùng Thầy Trần Khắc Lượng và Tang Quyến
Nguyện Hương Linh của Cô được siêu thoát.
TM QVN
Nguyễn Tri Phương

Xin thành kính phân ưu cùng thầy Trần Khắc Lượng và Tang quyến
Xin nguyện cầu hương linh Cô Phạm thị Hương Thuỷ sớm về chốn an nhàn .
Minh Phượng

Thành Kính chia buồn cùng Thầy Trần Khắc Lượng và Tang quyến.
Nguyện cầu Hương linh Cô Phạm thị Hương Thủy sớm siêu thoát.
NamThanh

Thành Kính Phân Ưu Cùng Thầy Trần Khắc Lượng Và Tang Quyến. Nguyện Cầu Hương Linh Phu Nhân Hiền Thê Của Thầy An Nghỉ Miền Thanh Nhàn Vĩnh Cửu. GĐ Phạm Văn Oanh

Kinh thua Thay, Gia dinh em Thanh That chia buon cung Thay Tran Khac Luong va gia quyen vi su ra di cau Co..Kinh Chuc huong hon cua Co som ve noi Dat Phat.Kinh Chao Thay,HS Pham Van Hat QKT75

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Thành Kính Phân Ưu cùng Thầy
Trần Khắc Lượng TGX Kỹ Thuật
Nguyện cầu Hương Linh Cô
Phạm Thị Hương Thuỷ sớm về hưởng cơi an nhàn
Thành Kính
Kim Phương KT74