Các Hoạt Đ̣ng Tương Thn Tương Trợ

 

Trang Phn Ưu

Ṃt Ś Hoạt Đ̣ng Tương Thn Tương Trợ

Chương Trình Khuýn Học

Theo Bản Đìu Ḷ của Ban Tương Thn Tương Trợ thì khi gia đình QGNT có thn nhn ch̀ng vợ hay chính bản thn QGNT qua đời, Quỹ TTTT sẽ xút ra ṃt ngn khoản đ̉ mua vòng hoa phn ưu chia bùn hay phúng đíu. Đ̀ng thời các bạn bè cùng năm cùng lớp cuả Anh Chị Em đó có th̉ quyn góp thm. Ṃt Ś Hoạt Đ̣ng Tương Thn Tương Trợ

Trường hợp khó nghèo như QGNT bị ḅnh nặng phải vào ḅnh vịn ćp cứu kh̉n ćp, anh chị em cùng năm cùng lớp cũng thường ku gọi sự giúp đỡ cho vịc trả chi phi thúc men, ḅnh vịn....cho Th̀y C hay QGNT bị ḅnh.

Hằng năm Quỹ TTTT cũng gởi v̀ phụ giúp QGNTVN trong vịc anh chị em t̉ chức Ngày Nhớ Ơn Th̀y C

Sau đy là các hoạt đ̣ng của Ban Tương Thn Tương Trợ trong những năm vừa qua:

2006
Quỹ TTTT T̉ng c̣ng Check No: Mục Đích
         
Thu Cuc Q74 100     Phúng Đíu
Hoàng Th́ Tản Q71  0   #10835   
Th̀y Hoàng Trọng Ǹng  100   #11067 Phúng Đíu
Th̀y Nguỹn Khu 103     Giúp Đỡ
Ngày Tri n Th̀y C VN 200 760 #17732 Đóng Góp
         
Thn m̃u Hoàng Ngọc Phát 73 103     Phúng Đíu
Xun Lan Qx 103      
Thn M̃u Trịnh Hoài Nam 73 150     Vòng Hoa
Bch Tut Qx 103     Phúng Đíu
Picnic Lin Trường San Jose 50     Đóng Góp
Thn M̃u Kin Đ 73 100     Phúng Đíu
C Băng Sơn 100     Giúp Đỡ
Thn M̃u Thanh Nguỹn 73 100     Phúng Đíu
Nguỹn Mạnh HQ74 100     Phúng Đíu
Hoàng Thị Mỹ 73 100     Phúng Đíu
         
2005        
Anh Hỉn Q71  100 1500 #7453  
Nguỹn Minh Qu 100 700    
Đèo Văn Bắc Q73 200 13500   Phúng Đíu
QuMáy Bay 2 Con ĐV Bắc 100 600   Giúp Đỡ
Qu Bo Lụt VN 100 1180   Giúp Đỡ
TPB Tr̀n Trong Đức  0 720 #7794 TPB
Nguỹn Ngha Hng Q70  105 1565 #8812 Gas n̉ vo bnh vịn
Hong Vi Anh Q71  100 ? #10239 Phúng Đíu
Ngy Th̀y C VN 206     Đóng Góp
Nguỹn Ngọc Hùng 105      
         
2003 & 2004         
Ngày Th̀y C VN 154     Đóng Góp
Nguỹn Thi Hụ  Q74 100 1825   Vào binh vịn
Th̀y L Văn Lieng 100 206   Phúng Đíu
Thy Hunh Hữu Lun 100 204   Phúng Đíu
Nguỹn Văn Ṃu  Q74  100 1250   vao binh vien
Nguỹn Thi Lung Q71 155     Phúng Đíu
Th̀y Bùi Dã        
Kim Phượng        
Me. Tr̀n Qúc Ton Q71  130     Phúng Đíu
 

Sau đy là ṃt ś hoạt đ̣ng TTTT trong những năm qua mà chúng ti còn lưu giữ được danh sách:

TTTT Tháng 3-06

Danh sách Đóng góp cho Thầy Nguyễn Khu

1) Quỹ TTTT- T.Ụ
2) Gia đnh QGNT/Texas
3) Nguyễn trọng Phương
4) Trinh Hoi Nam
5) Mai Khanh
6) Chnh ru
7) Mơ Dỗ
8) Minh Nguyễn
9) Kiều Cng L
10) Dịnh L
11) Phạm Hữu Thừa
12) Thanh Nguyễn
13) L thị Minh Nguyệt
14) Huỳnh Minh Tr
15) Huỳnh Khương Trung
16) Vũ Khăc Thng
17) Liu Hậu Sm
18) Phan Nhật Tn
19) Nguyễn Hong Phương
20) Mai Dức Ph
21) Phan SĩTuấn
22) Nguyễn Quỳnh
23) Trần Minh Tri
24) Nguyễn B Dạt
25) Dỗ Ngọc Vinh
26) Lưu Văn Phc
27) Dương Qi
28) Tran Kim Hong
29) Phạm Văn Đức
30) Monique Elconin

Danh sách đóng góp cho anh Nguyn QGNT 71 /TPB (Eye surgery)

1) Quỹ TTTT- T.Ư.
2) Nguyễn trọng Phương
3) Trinh Hoi Nam
4) Mai Khanh
5) Chnh ru
6) Mơ Dỗ
7) Minh Nguyễn
8) Như Huỳnh
9) Dịnh L
10) Don Hng
11) Kiều Cng L
12) Dốc Phạm
13) Pham Hữu Thừa
14) Nam Trần
15) Huỳnh Minh Tr
16) Thanh Nguyễn
17) L Thị Minh Nguyệt
18) Huỳnh Khương Trung
19) Liu Hậu Sm
20) Phan Nhật Tn
21) Nguyễn Hong Phương
22) Mai Dức Ph
23) Phan Sĩ Tuấn
24) Trần Minh Trị
25) Nguyễn Quỳnh
26) Vũ KHắc Thng
27) Lưu văn Phc
28) Dỗ Ngọc Vinh
29) Hải Nguyễn
30) Loan Lưu
31) Dương KimLoan
32) Phạm Văn Dức
33) Chị Bch yến
34) Tran Kim Hong

Danh sách đóng góp cho anh TPB Lm.

Một b tin QGNT
Friends của b tin
Minh Nguyễn (minh0392)
Báu Phạm
Chánh Huỳnh
Khanh Mai
Phúc Lưu
Thng Vũ
Nam Q Trần
Trung Nguyễn (9/75)
Loan K L (V.N)
Bình Minh (6/75 V.N)
Kim Lin (10/75 V.N)QUỸ NGUỸN NGHIÃ HÙNG ̣nằm ḅnh vịn

Quỹ trung ương $100
Minh V $100
Trịnh Kim Ngn $100
Huỳnh Minh Tr $100
Thanh Nga $100
GDQGNT-HTD/VPC $120
Chị Bch Yến $50
Hải Nguyễn $50
Anh Nguyễn văn Dạo $50
Anh Phan Nhật Tn $50
Chị Kim Chi $40
Anh Kiều Cng L $40
Chị Bạch Tuyết $40
Chị Hong Việt Thu $30
Trịnh Hoi Nam $25
Phạm Hữu Thừa $25
Anh Nguyễn B Dạt $20
Phc Lưu $20
Như Huỳnh $20
Minh Nguyệt $20
Thanh Nguyễn $20
Chnh Huỳnh $20
Anh Liu Hậu Sm $20
Huỳnh Khương Trung $20
Thi Ng $20
Mơ Dỗ $20
Thng Vũ $10
Mai Viết Khnh $10
Trần Quảng Nam $10
Kim Oanh $20
Kim Diệp $20
Kin D $20
Huỳnh Khương Hiếu $20
Anh chị Dồng -Yến $20
Anh Nguyễn Ngọc Sơn $60
Một anh QGNT Texas nin kha 73 $50


QUỸ BÃO LỤT Katrina New Orleans

Anh Tăng a nh
Anh chị Dặng văn Lun
Anh Quang ngọc Diệp
Anh Nguyễn Ngọc Sơn (70) v Trần Thị Hương (72)
Anh Mai An Ton (70)
Nguyễn Trần Thị Phương Dn (70)
Ng Ngọc Bằng (72)
Nguyễn văn Khanh (70)
Phương Lưu(75)
Vũ thị Dinh (71)1. Cho anh Hỉn QGNT71 VN

Qũy trung ương $100
Cc anh kha 71 $250
Minh V $100
Kiều Cng L $100
Trịnh Kim Ngn $100
Huỳnh Minh Tr $100
Thin Kim $50
Chị Bch Yến $50
Chị Loan Luu $50
Dinh L $50
Hải Nguyễn $50
Ng Thi $50
Minh Nguyễn $50
Mơ Dỗ $50
Huỳnh Minh Chnh $40
Huỳnh Khương Trung $40
Anh chị Dồng $30
Anh Trần Quanh T v Ti $50
Trần Q Nam v Trịnh H Nam $50
Anh chị Dung Do $20
Như Huỳnh $20
Lệ Hằng $20
Trần Cc $20
Minh Nguyệt $20
Ai gửi Minh Nguyệt $20 ?
Chị Kim Chi $20

2. Quỹ Bão Lụt

- Thanh Nguyen $50 (v $50 cho QTU)
- Pham Thanh Nga $300
- GD/QGNT HTD/VPC $200
- Trinh Kim Ngn $200
- Anh Khoản $100
- Chị Bac.h Tuyết $100
- Chị Khnh Ha $50
- Anh Minh Dang $50
- Anh chị Dung Do $40
- Chị Kim Chi $50
- Anh Quỳnh $40

3. Ma Chay cho em - Nguyen minh Qi - Q75 VN

1/ Anh Huỳnh Minh Chnh : 40.00
2/Chị Nguyễn Bach Tuyết : 40.00
3/Dinh Le : 40.00
4/ Anh V Van Minh : 100.00
5/Anh Nguyễn Xun Haỉ : 40.00
6/Chi Bch Yến Nguyễn : 50.00
7/Chi Ng Thi : 50.00
8/Chị Nguyễn Kim Minh : 40.00
9/Anh Huỳnh Khuơng Trung : 100.00
10/ Chi Nguyễn Thu Hang : 50.00
11/Anh Kiều Cng L: 50.00
12/Chị Đỗ Mơ : 30.00
13/ Chi Như Huỳnh : 20.00
14/Chị Kim Chi Đăng. : 30.00
15/Anh Nguyễn Văn Đaọ : 50.00
16/Anh Pham. Minh Đốc : 50.00
17/ Chi Đặng Loan. : 100.00
18/ Anh QGNT-Hunting Beach : 20.00
19Anh /Huynh Minh Tr: 50.00
20. Lưu V Phúc:40.00
21. Trịnh H Nam :50.00
22.Anh Quỳnh Nguyễn: 40.00/
23. Anh Pham Quang Anh: 100.00
24. Anh Thanh Nguyn 20.00/
25. Chi D Kin Lưu 20.00
26. Anh Tang Ly Cong 100
27) THAY CO BUU MINH
28) AC NGUYEN MINH LAP
29) AC TRAN GIAI THOAI
30) CHI THUAN
31) CHI TAM
32) AC CHI
33) CHI MAI
34) AC QUOC DUNG
35) AC PHAN SI TUAN
36) AC PHAN SI TUONG
37) CHI DAU


4.Thương Ph́ Binh Tr̀n Trọng Đức VN

Anh Nguyễn B Dạt $200
Phc Lưu $20
Huỳnh Minh Tr $20
Quỳnh Nguyễn $20
Anh chị Dồng Yến $20
Kin D $20
Anh Trung $20
Anh L $20
Thng $20
Chnh $20
Chị Bac.h Tuyết $20
Qy Dương $20
Hải Nguyễn $20
Chị Bch yến $20
Trần Q Nam $20
Minh Nguyễn $20
Thi Ng $20
Mơ Dỗ $20
Như huỹnh $20
Minh Nguyệt $20
Loan Lưu $20
Anh Phạm M Dốc $20
Huỳnh K Hiếu $20
Mẹ vợ anh Hiếu $20
Tina (bạn Mơ) $20
Chị Li ( bạn Mơ ) $20


 

Tinh Th̀n Tương Thn Tương Trợ

 

TTTT Tháng 3-06

Danh sách Đóng góp cho Thầy Nguyễn Khu

1) Quỹ TTTT- T.Ụ
2) Gia đnh QGNT/Texas
3) Nguyễn trọng Phương
4) Trinh Hoi Nam
5) Mai Khanh
6) Chnh ru
7) Mơ Dỗ
8) Minh Nguyễn
9) Kiều Cng L
10) Dịnh L
11) Phạm Hữu Thừa
12) Thanh Nguyễn
13) L thị Minh Nguyệt
14) Huỳnh Minh Tr
15) Huỳnh Khương Trung
16) Vũ Khăc Thng
17) Liu Hậu Sm
18) Phan Nhật Tn
19) Nguyễn Hong Phương
20) Mai Dức Ph
21) Phan SĩTuấn
22) Nguyễn Quỳnh
23) Trần Minh Tri
24) Nguyễn B Dạt
25) Dỗ Ngọc Vinh
26) Lưu Văn Phc
27) Dương Qi
28) Tran Kim Hong
29) Phạm Văn Đức

30) Monique Elconin
 

Danh sách đóng góp cho anh Nguyn QGNT 71 /TPB (Eye surgery)

1) Quỹ TTTT- T.Ư.
2) Nguyễn trọng Phương
3) Trinh Hoi Nam
4) Mai Khanh
5) Chnh ru
6) Mơ Dỗ
7) Minh Nguyễn
8) Như Huỳnh
9) Dịnh L
10) Don Hng
11) Kiều Cng L
12) Dốc Phạm 
13) Pham Hữu Thừa
14) Nam Trần
15) Huỳnh Minh Tr
16) Thanh Nguyễn
17) L Thị Minh Nguyệt
18) Huỳnh Khương Trung
19) Liu Hậu Sm
20) Phan Nhật Tn
21) Nguyễn Hong Phương
22) Mai Dức Ph
23) Phan Sĩ Tuấn
24) Trần Minh Trị
25) Nguyễn Quỳnh
26) Vũ KHắc Thng
27) Lưu văn Phc
28) Dỗ Ngọc Vinh
29) Hải Nguyễn
30) Loan Lưu
31) Dương KimLoan
32) Phạm Văn Dức
33) Chị Bch yến
34) Tran Kim Hong
 

Danh sách đóng góp cho anh TPB Lm.

 

Một b tin QGNT
Friends của b tin
Minh Nguyễn (minh0392)
Báu Phạm
Chánh Huỳnh
Khanh Mai
Phúc Lưu
Thng Vũ
Nam Q Trần
Trung Nguyễn (9/75)
Loan K L (V.N)
Bình Minh (6/75 V.N)
Kim Lin (10/75 V.N)

 

 

 

Trong những ngày qua, ngoài thảm trạng ging bão tại mìn Đng Nam Hoa Kỳ mà ṃt ś anh chị em QGNT là nạn nhn, tại VN có hai cựu học sinh QGNT qua đời đ̉ lại gánh nặng gia đình, cũng như qua báo chí, tin ṃt cựu thương ph́ binh có cục śng ŕt thương tm...

Anh chị em QGNT khắp nơi đã đóng góp kẻ ít người nhìu h̀u xoa dịu ph̀n nào những ñi nhọc nhằn của các anh chị em QGNT và gia đình khng may.

Sau đy là danh sách đóng góp:

 

QUỸ NGUỸN NGHIÃ HÙNG

 

Thn cho tất cả cc anh chị em,

Hm nay l ngy thứ năm v cũng l ngy cht dể gy quĩ gip dỡ cho anh chị Nguyễn Nghĩa Hng .Số tiền của tt cả anh chịem dng gp sau khi tổng kết dược l $1460 .
Ngay by giờ Mơ sẽ lin lạc với Thanh Nga nhờ em của Thanh Nga l Thanh Thủy chuyển dm ,cng di với Thanh Nga sẽ c chị Khnh Ha cng Anh Vương Dắc Lực v chị Tống Kim Sơn .
Những anh chị em ny sẽ dại diện gia dnh Q dến dể thăm hỏi v chia sẻ với gia dnh anh Hng những dau dớn m anh chịHng hiện dang gặp phải , sau do 'sẽ trao gửimn tiền của tất cả gia dnh Q chng ta dng gp cho gia dnh anh Nguyễn N Hng dể c thể gip dỡ gia dnh anh trả bớt phần no nhữNg ph tổn trong khi nằm bệnh viện
Mơ thật l hnh diện khi dược ở trong gia dnh Q v quả thật Mơ chưa hề thấy trường học no c tnh cảm su dậm lun lun quan tm gip dỡ,chia sẻ cng nhau những dau dớn ,mất mt m trong gia dnh chng ta nếu c ai khng may gặp phải v thương yu lẫn nhau như gia dnh Q của chng mnh .Xin cảm ơn tất cả anh chi em .Quỹ trung ương $100
Minh V $100
Trịnh Kim Ngn $100
Huỳnh Minh Tr $100
Thanh Nga $100
GDQGNT-HTD/VPC $120
Chị Bch Yến $50
Hải Nguyễn $50
Anh Nguyễn văn Dạo $50
Anh Phan Nhật Tn $50
Chị Kim Chi $40
Anh Kiều Cng L $40
Chị Bạch Tuyết $40
Chị Hong Việt Thu $30
Trịnh Hoi Nam $25
Phạm Hữu Thừa $25
Anh Nguyễn B Dạt $20
Phc Lưu $20
Như Huỳnh $20
Minh Nguyệt $20
Thanh Nguyễn $20
Chnh Huỳnh $20
Anh Liu Hậu Sm $20
Huỳnh Khương Trung $20
Thi Ng $20
Mơ Dỗ $20
Thng Vũ $10
Mai Viết Khnh $10
Trần Quảng Nam $10
Kim Oanh $20
Kim Diệp $20
Kin D $20
Huỳnh Khương Hiếu $20
Anh chị Dồng -Yến $20
Anh Nguyễn Ngọc Sơn $60
Một anh QGNT Texas nin kha 73 $50


QUỸ BÃO LỤT

Thn cho cc anh chị em Q,

Ngy hm qua sau khi lm việc về l Mơ ngồi m phone gọi qua Texas dể lấy tin tức về những người bạn d bị anh? hưởng về hai cơn bo d qua v may mắn sao khi ni chuyện cng Thi v nhờ Thi gip dỡ hỏi thăm tin tức dm th Thi (một người bạn Q rất c lng trong với gia dnh Q ) d vui vẻ nhận lời
,.
Sau d th hai dứa d m ra dia chỉ của một số bạn khng biết c dầy dủ hay khng nhưng chng ti d hết sức cố gắng trong phạm vi tm hiểu của mnh ,nếu như cc anh chị em Q no dọc dược email ny m thấy khng c tn mnh th cho Mơ thnh thật xin lỗi v xin thay mặt cho gia dnh Q gửi tới cc bạn những lời thăm hỏi nhiệt tnh nhất tuy rằng d trề nhưng Mơ tin rằng chng ta cng l anh em với nhau chắc c lẽ sẽ khng hờn giận du phải khng cc bạn .
Sau dy l dịa chỉ của một số anh chị em d tm dược vo tối ngy hm qua cng dịa chỉ của 3 anh m Thng d dưa .


Anh Tăng a nh
Anh chị Dặng văn Lun
Anh Quang ngọc Diệp
Anh Nguyễn Ngọc Sơn (70) v Trần Thị Hương (72)
Anh Mai An Ton (70)
Nguyễn Trần Thị Phương Dn (70)
Ng Ngọc Bằng (72)
Nguyễn văn Khanh (70)
Phương Lưu(75)
Vũ thị Dinh (71)

Sau khi ban TTTT bn thảo th số tiền dng gp của cc anh chị em cho quỹ bo lụt sẽ dược chia ra như sau .
Anh Tăng a Nh ,anh Dặng văn Luận v anhQuang Ngọc Diệp l những người trực tiếp bị anh hưởng cơn bo tn ph ,xin dược gửi tới cc anh mỗi người $300 ,mong rằng tấm chn tnh của những người bạn Q sẽ dược cc anh dn nhận v cầu xin Thượng Dế chc phc cho tất cả cc anh trong những ngy sắp tớị
Ring những anh chị em cn lại th xin dược gửi tới mỗi người $60 gọi l những chia sẻ quan tm dến nhau trong gia dnh Q.
Mơ d di gửi tiền km theo một tấm card cho từng anh chị em một .Mong rằng anh chị em sẽ cảm thấy c nguồn vui khi nhận dược sự chia sẻ ny tuy nhỏ b nhưng tấm lng nhớ về nhau thật l nhiều lắm.

Xin dược post ln jkit dể cc anh chị em cng biết va mong cc anh chị em d dng gp cũng sẽ vui hơn v số tiền của cc anh chị em d dược trao tới tay của những bạn l nạn nhn của cơn bo lụt
Cũng khng qun gửi tới anh liu Hậu Sm v em V Minh những lời thăm hỏi chn thnh nhất ,chc anh Sm dược nhiều niềm vui v chc Minh sức khỏe thật khỏe mạnh Thượng Dế sẽ ph trợ cho em v em lun lun lm những chuyện phước thiện v l một trong những người c lng với gia dnh Q nhất .

MD


1. Cho anh Hỉn QGNT71 VN

Qũy trung ương $100
Cc anh kha 71 $250
Minh V $100
Kiều Cng L $100
Trịnh Kim Ngn $100
Huỳnh Minh Tr $100
Thin Kim $50
Chị Bch Yến $50
Chị Loan Luu $50
Dinh L $50
Hải Nguyễn $50
Ng Thi $50
Minh Nguyễn $50
Mơ Dỗ $50
Huỳnh Minh Chnh $40
Huỳnh Khương Trung $40
Anh chị Dồng $30
Anh Trần Quanh T v Ti $50
Trần Q Nam v Trịnh H Nam $50
Anh chị Dung Do $20
Như Huỳnh $20
Lệ Hằng $20
Trần Cc $20
Minh Nguyệt $20
Ai gửi Minh Nguyệt $20 ?
Chị Kim Chi $20

2. Quỹ Bão Lụt

- Thanh Nguyen $50 (v $50 cho QTU)
- Pham Thanh Nga $300
- GD/QGNT HTD/VPC $200
- Trinh Kim Ngn $200
- Anh Khoản $100
- Chị Bac.h Tuyết $100
- Chị Khnh Ha $50
- Anh Minh Dang $50
- Anh chị Dung Do $40
- Chị Kim Chi $50
- Anh Quỳnh $40

3. Ma Chay cho em - Nguyen minh Qi - Q75 VN

1/ Anh Huỳnh Minh Chnh : 40.00
2/Chị Nguyễn Bach Tuyết : 40.00
3/Dinh Le : 40.00
4/ Anh V Van Minh : 100.00
5/Anh Nguyễn Xun Haỉ : 40.00
6/Chi Bch Yến Nguyễn : 50.00
7/Chi Ng Thi : 50.00
8/Chị Nguyễn Kim Minh : 40.00
9/Anh Huỳnh Khuơng Trung : 100.00
10/ Chi Nguyễn Thu Hang : 50.00
11/Anh Kiều Cng L: 50.00
12/Chị Đỗ Mơ : 30.00
13/ Chi Như Huỳnh : 20.00
14/Chị Kim Chi Đăng. : 30.00
15/Anh Nguyễn Văn Đaọ : 50.00
16/Anh Pham. Minh Đốc : 50.00
17/ Chi Đặng Loan. : 100.00
18/ Anh QGNT-Hunting Beach : 20.00
19Anh /Huynh Minh Tr: 50.00
20. Lưu V Phúc:40.00
21. Trịnh H Nam :50.00
22.Anh Quỳnh Nguyễn: 40.00/
23. Anh Pham Quang Anh: 100.00
24. Anh Thanh Nguyn 20.00/
25. Chi D Kin Lưu 20.00
26. Anh Tang Ly Cong 100
27) THAY CO BUU MINH
28) AC NGUYEN MINH LAP
29) AC TRAN GIAI THOAI
30) CHI THUAN
31) CHI TAM
32) AC CHI
33) CHI MAI
34) AC QUOC DUNG
35) AC PHAN SI TUAN
36) AC PHAN SI TUONG
37) CHI DAU


4.Thương Ph́ Binh Tr̀n Trọng Đức VN

Anh Nguyễn B Dạt $200
Phc Lưu $20
Huỳnh Minh Tr $20
Quỳnh Nguyễn $20
Anh chị Dồng Yến $20
Kin D $20
Anh Trung $20
Anh L $20
Thng $20
Chnh $20
Chị Bac.h Tuyết $20
Qy Dương $20
Hải Nguyễn $20
Chị Bch yến $20
Trần Q Nam $20
Minh Nguyễn $20
Thi Ng $20
Mơ Dỗ $20
Như huỹnh $20
Minh Nguyệt $20
Loan Lưu $20
Anh Phạm M Dốc $20
Huỳnh K Hiếu $20
Mẹ vợ anh Hiếu $20
Tina (bạn Mơ) $20
Chị Li ( bạn Mơ ) $20

 

 Danh sách Anh Chị Em QGNT Gởi Chi Phíu Đóng Góp

Vào Vịc Ma Chay Của Anh Đèo Văn Bắc QGNT73.
Trich từ Email của anh Tăng Lý Cng, ngày August 18, 2005.

1) CHI NGUYEN KIM TRANG (TX),
2) GIA DINH ANH VO THANH HUNG (TX),
3) G/D ANH MINH VO (FL)
4) G/D ANH PHAN NHAT TAN (CA),
5) ANH HUYNH KHUONG TRUNG (CA),
6) G/D ANH VU KHAC THONG (73),
7) GIA DINH QGNT TRUNG UONG,
8) EM - MINH NGUYEN (CA),
9) CHI LUONG THI NHUNG
10) G/D CHI LUONG THI DIEU (VA),
11) G/D ANH LIU HAU SAM (FL),
12) G/D CHI DANG KIM CHI (CA),
13) ANH QUYNH NGUYEN(CA),
14) G/D ANH LE BINH DINH (CA),
15) CHI DO MO VA CHI NHU QUYNH (CA),
16) G/D ANH THANH V.NGUYEN (AZ),
17) G/D ANH PHO DUC TOAN (TX),
18) G/D CHI DINH T LE THUY (TX),
19) G/D CHI NGUYEN THI VINH (TX),
20) G/D ANH OANH PHAM (MN),
21) G/D GIAO SU DO THI LINH (IL)
22) ,G/D ANH MAI VIET KHANH(CA)
23) ,G/D ANH LUU V PHUC (CA),
24) CHI TRINH T THUAN (VA),
25) G/D ONG LE VAN THE (TX),
26) G/D ANH TANG A NHI (LA)
27) G/D CHI PHUONG LUU (TX)
28) ,G/D CHI THUY TRAN (IL)
29) ,G/D ANH NGUYEN TRONG PHUONG (CA),
30) G/D ANH DAT NGUYEN (CA)
31) CHI NGUYEN THI KIM KHANH (CA)
32) ,G/D CHI LUU BICH LOAN (WA),
33) G/D ANH DANG VAN LUAN (AL),
34) ANH PHAM QUANG ANH (OR)
35) ,G/D ANH DAO DUY DUNG (CA )
36) ,G/D CHI DUONG T QUY (WA),
37) G/D ANH PHAM VAN DUC (TX)
38) ,G/D CHI MAI BACH TUYET (TX),
39) G/D ANH VI MINH NINH (TX)
40) ,G/D CHI NGUYEN PHUONG DAN (TX),
41) G/D GIAO SU NGUYEN KHANH DO (TX)
42) ,G/D CHI MAI MUNG (TX),
43) G/D CHI PHAM THI CUC (TX),
44) G/D GIAO SU TRINH PHAN ANH (TX)
45) ,G/D ANH LE MINH (CANADA),
46) G/D ANH NGUYEN HOANG PHUONG (TX),
47) G/D ANH MAI AN TOAN (TX),
48) G/D ANH SON NGUYEN (TX),
49) G/D CHI NGO THI (TX),
50) G/D ANH PHAM M DOC(CA),
51) CHI LE KHANH HOA (VN),
52) ANH NGUYEN D LUONG (VN),
53) G/D CHI NGUYEN BICH NGA (VN),
54) G/D ANH NGON DANG (CA),
55) G/D ANH LINH NGUYEN (CA),
56) G/D ANH TRAN TU (MN),
57) G/D CHI THOA D VU VA NGUYEN T BACH (MN),
58) G/D GIAO SU DANG HUNG THINH (TX),
59) G/D ANH NGUYEN HOANG DUNG (HI)
60) ,G/D ANH NGUYEN Q.VIET (CA)
61) ,G/D CHI PHAN THI BANG VA PHAN THI SONG (UT)
62) ,G/D TRINH HOAI NAM (CA),
63) G/D ANH LAM NGOC CHINH (CA),
64) G/D ANH DO NGOC ANH (VN),
65) G/D GIAO SU NGUYEN THI XUAN NGA (NJ),
66) G/D ANH HUYNH MINH TRI (CA)
67) ,G/D ANH DANG V MINH (CA),
68) MOT QGNT AN DANH (SAN JOSE CA)
69) ,G/D ANH QUANG NGOC DIEP (LA),
70) G/D CHI KIEN DO (TX),
71) G/D CHI NGUYEN T LY (TX),
72) GIA DINH QGNT WASHINGTON DC,
73) G/D CHI LUU THI DAU (DC),
74) G/D ANH PHAN SI TUAN (DC),
75) G/D CHI TAM (DC),
76) G/D ANH THOAI TRAN (DC),
77) G/D ANH TUONG PHAN (DC),
78) G/D ANH QUANG (DC),
79) G/D CHI THUC HIEN (DC),
80) G/D ANH MAI HUNG (DC)
81) ,G/D ANH PHAN DUNG
82) ,G/D ANH PHAN PHUONG (DC),
83) G/D ANH LE HOANG TAM (MN)
84) ,G/D CHI LUU THAN (CANADA),
85) G/D GIAO SU PHAN V BINH (NE)
86) ,G/D GIAO SU TRAN THI KIM OANH (IL),
87) G/D CHI BICH YEN (TX),
88) G/D ANH PHAM HUU THUA (CA),
89) G/D ANH TRAN Q.NAM (CA),
90) G/D ANH HA NGUYEN (CA),
91) GIA DINH QUOC GIA NGHIA TU GEORGIA,
92) G/D CHI NGUYEN NAM PHUONG (CA),
93) G/D CHI HUYNH MY LE (CA),
94) G/D ANH DO NGOC VINH (OR)
95) G/D ANH MAI DUC PHU (CA)
96) G/D CHI PHONG THU (MD)
97) G/D ANH HUYNH MINH CHANH (CA)
98) G/D ANH PHAM THANH KIM (CA)
99) G/D CHI NGUYEN NGOC ANH VA NGUYEN NGOC HAI (WA)
100) GIA DINH QUOC GIA NGHIA TU BAC CALIFORNIA,
101) G/D ANH PHAM THANH DONG/CHI BACH YEN (CA),
102) G/D CHI MINH NGUYET (CA),
103) G/D ANH THANG LA (LA)
104) G/D ANH TANG LY CONG(TX),
105) G/D ANH TRAN PHUC AN (TX)
106) G/D ANH NGHIEM VAN MINH (FRANCE),
107) G/D ANH PHAM D CHIEN (CA)
108) GIA DINH QUOC GIA NGHIA TU TEXAS.
109. GIA DINH ANH ĐINH MINH TÍN DC
110. GIA ĐÌNH Anh KIEU CONG LÝ CANADA.
111. GIA ĐÌNH ANH NGUỸN DUY TÍN CALI
112. GIA ĐÌNH CHỊ L THANH TEXAS
113. GIA ĐÌNH CHỊ NGUỸN THỊ THU CÚC CALI
114. Gia dinh chi Nguyen T Bich Yen (70) Austin,TX
115 Gia dinh anh Nguyen Huu He (73) Temple City,CA
116 Gia dinh anh Nguyen Duc Luat (71) AZ
117 Gia dinh chi Thu Thuy (75) Grand Prairie,TX
118 Gia dinh anh Buu Minh (74) Canada?


 

QUỸ MUA VÉ MÁY BAY CHO 2 CON CỦA BẮC TỪ VN SANG HOA KỲ DỰ TANG L̃:

 

Thn cho tất cả anh chi em .
Trước hết ti xin thay mặt gia đnh anh Đo văn Bắc xin thnh thật cm ơn tất cả anh chị em đ đng gp gip đỡ để mua v my bay cho hai con của Đo Văn Bắc c được một cơ hội qua đy để tiễn đưa cha mnh đến nơi an nghỉ ngn thu . Ti tin chắc rằng gia đnh của Đo Văn Bắc sẽ khng bao giờ được sự đan kết của gia đnh Quốc Gia Nghĩa Tử chng ta .
Sau đy l danh sch của những anh chị em đng gp m ti đ nhận được chi phiếu . Số tiền ny ti sẽ giao lại cho anh Tănh L Cng để chuyển đến cho chị Bắc .
Tổng cộng số tiền nhận qua chị Mơ v những anh chị em khc l $ 1480.00 cho qũy v my bay ( chưa cộng tiền anh L )Vừa nhận thm 2 cheek của anh Kiều Cng L gửi chi phiếu Canada đang chờ đổi ra tiền US .


1. Qũy trung ương QGNT
2. G / Đ Văn V
3. G / Đ Minh Nguyệt
4. G / Đ Lưu Bch Loan
5. G / Đ Nguyễn X Hải
6. G / D Huỳnh Minh Tr
7. G / Đ Cc Trần ( v my bay & phng điếu )
8. G / Đ Huỳnh Khương Trung
9. G / Đ Trịnh Kim Ngn
10. G / Đ Minh Nguyễn
11. G / Đ Huỳnh Minh Chnh ( v my bay & phng điếu )
12. G / Đ Dương Thị Qy
13. G / Đ T Trần
14. G / Đ Đỗ Mơ ( nhận của Đỗ Mơ 2 check tổng cộng $600
15. G / Đ Minh Nguyệt 16. G / Đ Anh Đạo ,
17. G Đ Lưu Văn Phc 18. G / Đnh Hong Thị 19. G/ Đ Thanh Nguyễn ,
20. G / ĐLộc Chu , ,
21. G / Đnh Như Huỳnh ,
22. G / Đ Lệ Hằng ,
23. G / Đ Đinh Tn
24. G / Đ Trần Kim Hiệp
25. G / Đ L Bnh Định
26. G / Đ Kiều Cng L ( v my bay & phng điếu )
27. Chị Vũ Thị Thanh H TH - QGNT 75 ( Cali )
28. Anh Phạm anh tuấn TH - QGNT ( Holland

Thn i

VI MINH NINH