Nữ Sinh QGNT

Bài hát: Mộng Dưới Hoa của Phạm Đình Chương do Thầy Lê Quốc Tấn hát.

 

 

 

 

 

 

 

Le Quoc Tan-Mong Duoi Hoa

 

 

 

 

 

 

d