Sinh Hoạt QGNT

     

Bài hát: "Chiều" do thầy Nguyễn Xuân Đạo hát.