Các Lễ Phát Phần Thưởng tại Trường QGNT

Click hình Mũi Tên nghe: "Tóc Mai Sợi Vắn Sợi Dài" của Phạm Duy, Thanh Mai hát