Danh Sách Tham Dự Tiệc Vinh Danh Mẹ 23/2/2008

Trang Văn Thơ Cho Mẹ

 

Sinh Hoạt Thăm Viếng Các bà Mẹ QGNT

 
TÊN SỐ NGƯỜI    
       
CÁC BÀ MẸ      
Bà Q/P Đào Xuân Lan 1    
Bà Q/P  Mai Viết Khoảnh 1    
Bà Q/P Nghiêm Thị Nguyên. 1    
Bà Q/P Liu Vong Sy , Floridạ 1    
Mẹ Bà Lưu Văn Tuấn 1    
Bà Q/P Phó Thịnh Trinh 1    
Bà Q/P Vơ Trường Hỷ 1    
Bà Q/P Huỳnh Khương Ninh. 1    
Bà Q/P Trần Văn Thu 1    
Bà Lê Minh Nguyệt 1    
Mẹ của Bú Thị Nam 1    
Bà Q/P Bú Quang Sạn -Giám Thị Liêm 1    
Bà Q/P Phan Thanh Tường 1    
Bà Q/P Trần Thị Tam 1    
Bà Q/P Nguyễn Khắc Thi 1    
Bà Q/P Vơ Văn Đĩnh 1    
Mẹ  Anh Hưng KT 1    
Bà Phạm Văn Tăng 1    
Mẹ Chị Vũ Thiên Kim 1    
Bà Q/P Đỗ Văn Gấm 1    
     
     
QUÝ THẦY CÔ      
Thầy Cô Lê Quốc Tấn 2    
Thầy Cô Phan Văn Cự 2    
Thầy Cô Vũ Ngọc Vĩnh 2    
Thầy Cô Trương Đạm Tuyết 2    
Thầy Cô Nguyễn Lộc Thọ 2    
Thầy Cô Trần Đình Trị 2    
Thầy Cô Ngô Đức Hải 2    
Thầy Cô Nguyễn Hàn Tý 2    
Thầy Cô Hoàng Xuân Thiệu 2    
     
     
TỔ CHỨC - HỘI ĐOÀN - ÂN NHÂN      
Quân Nhân Sĩ Quan gốc Việt. 10    
Phóng Viên Lê B́nh 10    
Bà Lê Đ́nh Vọng - Hội Quả Phụ Tử Sỹ 10    
Nguyễn Lô (Sư Đoàn Dù) 10    
Hội Người Việt Cao Niên  10    
T́nh Ấm Muà Đông  10    
Hôị Cảnh Sát  (cho biết số người sau ) ?    
Sĩ Quan Thủ Đức ( cho biết sau ) ?    
Hôị HO  (cho biết sau ) ?    
Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh 1    
Nhà Văn Phan Nhật Nam 1    
Ca Sỹ Ý Lan 6    
     
     
CỰU HỌC SINH - GIA ĐÌNH - BẠN HỮU      
Trịnh Hoài Nam 10    
Nguyễn Bá Đạt 3    
Cúc Trần 10    
Laura Loan ( Bạn Cúc) 10    
Nhóm Bạn ( Quen biết Mẹ & gd Cúc) 10    
Như Huỳnh & Ban Hưữ 10    
Phạm Khoản 10    
Phạm Thanh Nga 10    
Đặng Kim Chi 2    
Nguyễn Quỳnh 1    
Mai Viết Khánh 5    
Vũ Thiên Kim 2    
Nguyễn Xuân Hải 10    
Huỳnh Khương Trung 1    
Lưư Nhân 4    
Đặng Minh Haỉ 1    
Vũ Khắc Thông 2    
Lê B́nh Đin.h 1    
Liu Hậu Sám 1    
Phạm Thanh Đồng 3    
Trần Quảng Nam 2    
Đỗ Duy Dung - Đào 2    
Nguyễn T Thu Tâm  2    
Nguyễn T Anh Thơ  Q71 1    
u Văn Phúc 4    
Phó Thịnh Việt 1    
Phó Thịnh Trương  1    
Trần Ư Thu 2    
Bú Thị Nam 2    
 Phan Diệu Hỷ 1    
Nguyễn Bic'h Yến 1    
Mai Mừng 2    
Mai Đức Phú 1    
Mai Đức Công 2    
Trương Thị Lệ Hằng và Ban Nhạc 2    
Nguyễn Phương 1    
Nguyễn Nam Phương 1    
Nguyễn Thanh Hà 1    
Nguyễn Thanh Trang 1    
Lê Kim Thanh 2    
Kim Oanh 1    
Kim Điệp 1    
Đỗ Mỹ Loan 2    
Nguyễn Thanh 1    
Nghiêm văn Minh 1    
Phạm Khắc Phụng 4    
Hoa Lý 3    
Lương Thị Nhung 2    
Nguyễn Ngọc Hương 1    
Nguyễn Ngọc  Yến 1    
Huỳnh Khương Hiếu 2    
Nguyễn Duy Tuyết 1    
Nguyễn Thụy Minh Ngữ 1