Memorial Day 2023

 

   

Celine Dion và "Nói Với Cha" " Parler À Mon Père"

.........Nhưng trên hết, tôi muốn nói chuyện với cha tôi...
Nói với ba...