Văn Ngḥ    -  Show Ca Nhạc

 

Show Nhạc Eagles 2014

Paul McCartney và Tour "Out There" 2014

Don McLean v Judy Collins 2014

SHOW NHẠC ANDRE RIEU 2010

Văn Ngḥ Thính Phòng "Đm Tĩnh Lặng"

Nhạc Ḥi Tú Minh - 25 Năm Tình Nhn- March 15

Live Show 30 Năm Tr̀n Quảng Nam

Đại Nhạc Ḥi Hè Arena Kỳ 11
 

Trang Nhà quocgianghiatu.com

 

 

Nhạc Ḥi Tú Minh - 25 Năm Tình Nhn- March 15

 

 

 

Live Show 30 Năm Tr̀n Quảng Nam

 

 

 

Đại Nhạc Ḥi Hè Arena Kỳ 11